Sprawozdania OPP


Fanpage Fundacji św. Jadwigi Pałac Morawa

Fanpage Fundacji św. Jadwigi Pałac Morawa

Facebook Przedszkole św. Jadwigi w Morawie

Pałac Morawa

stara wersja

więcej aktualności

Saturday, 23 June 2012 11:40

Statut

Rate this item
(1 Vote)

Statut Fundacji  św. Jadwigi 

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy statut reguluje działalność fundacji pod nazwą "Fundacja św. Jadwi-gi", zwanej dalej "Fundacją", ustanowionej przez Stowarzyszenie Przedszkolne św. Jadwigi w Baden-Baden (Niemcy), zwane dalej "Fundatorem", aktem nota-rialnym sporządzonym przed asesorem notarialnym Sławomirem Strojnym, zastępcą Marka Bartnickiego, notariusza w Warszawie, w dniu 11 lipca 1995 roku za rep. nr A 3876/95.
2. Fundacja posiada osobowość prawną.
3. Siedzibą Fundacji jest Morawa, gmina Strzegom.
4. Fundacja jest powołana na czas nieoznaczony.
5. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Edukacji Naro-dowej.
6. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak rów-nież poza jej granicami, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.
7. Fundacja może tworzyć oddziały, filie, spółki i inne fundacje, a także przystępować do spółek i fundacji. Fundacja może być udziałowcem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcjonariuszem spółek akcyjnych.
8. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
9. Fundacja używa pieczęci okrągłej z napisem „Fundacja św. Jadwigi”.
10. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem   

§ 2. Cele i zasady działania Fundacji

1. Celem Fundacji jest wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym na gruncie ety-ki chrześcijańskiej, zapewnienie i zorganizowanie całodziennej, bezpłatnej opieki dzieciom z ubogich rodzin.
2. Celem Fundacji jest działalność edukacyjna i wspieranie inicjatyw obywatel-skich, kulturalnych i oświatowych, zwłaszcza służących porozumieniu między narodami i integracji europejskiej.

§ 3. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. organizowanie, finansowanie i prowadzenie bezpłatnego przedszkola w Mora-wie, gmina Strzegom;
2. udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom określonym w § 2. pkt. 1;
3.  prowadzenie ośrodka edukacyjnego, domu spotkań i muzeum;
4. wynajmowanie lub dzierżawę wraz z wyposażeniem oraz konserwację, rozbu-dowę i rozszerzenie nieruchomości, będącej zabytkiem chronionym, stanowiącej własność Fundacji;
5. zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanego personelu.

§ 4. Majątek i dochody Fundacji

1. Majątek Fundacji stanowią Fundusz Założycielski w wysokości 16.990 złotych (10.000 DM) wniesiony przez Fundatora oraz inne składniki majątkowe, nabyte w czasie działalności statutowej.
2. Z Funduszu Założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę w wysokości 8.000 złotych.
3. Dochody Fundacji pochodzą z:
a) darowizn, spadków, zapisów;
b) subwencji osób prawnych krajowych i zagranicznych;
c) wpłat dokonywanych przez Fundatora;
d) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji;
e) dotacji państwowych i samorządowych.
4. Środki uzyskane z działalności gospodarczej, prowadzonej przez Fundację, będą w całości przeznaczane na realizację celów statutowych Fundacji.
5. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek z majątku Fundacji lub zabezpieczania tym majątkiem zobowiązań w stosunku do fundatora, członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewień-stwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi";
b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz fundatora, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w sto-sunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bez-płatnie lub na warunkach preferencyjnych;
c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz fundatora, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w sto-sunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w któ-rych uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy lub fundator oraz ich osoby bliskie.

§ 5. Organy Fundacji

Organami Fundacji są:
1/ Zarząd
2/ Rada Fundacji

§ 6. Zarząd Fundacji

1. Zarząd Fundacji składa się z przewodniczącego, zastępcy i jednego lub dwu członków.
2. Zarząd powoływany jest na okres swojej kadencji przez Radę Fundacji. Kadencja Zarządu trwa 3 lata. Rada Fundacji może w każdym momencie odwołać członków Zarządu. Przed upływem kadencji mianowanie zastępcze na pozostały okres kadencji jest możliwe.
3. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwały zwykłą większością głosów. Decyzje, które dotyczą inwestycji Fundacji przekraczających kwotę 15.000 zł bądź też wykraczają poza zwyczajny zakres działalności, wymagają uprzednio wyrażonej, pisemnej zgody Rady Fundacji.
4. Zarząd jest zobowiązany i uprawniony do podejmowania wszystkich działań organizacyjnych i gospodarczych w imieniu Fundacji. W szczególności zarządza on majątkiem Fundacji zgodnie z ogólnymi zasadami i w celu realizacji założeń Fundacji. Zarząd przygotowuje posiedzenia Rady Fundacji. Dokładne uprawnienia i obowiązki Zarządu Fundacji mogą być uregulowane statutowo.
5. Zarząd kieruje Fundacją i reprezentuje ją na zewnątrz. Do składania skutecz-nych oświadczeń woli wymagane jest łączne oświadczenie przynajmniej dwu członków Zarządu.
6. Zarząd jest zobowiązany do przedkładania Radzie Fundacji, reprezentowanej przez Przewodniczącego, miesięcznych zestawień, dotyczących finansów Funda-cji.
7. Członkowie Zarządu nie mogą być wynagradzani ponad przeciętną miarę.

§ 7. Rada Fundacji

1. Rada Fundacji składa się z minimum 5 i maksimum 10 osób.
2. W Radzie Fundacji powinni być reprezentowani:
a/ członkowie "Kindergarten und Bildungsstätte Hedwig e.V." (Stowarzyszenie Przedszkolne i Ośrodek Edukacyjny św. Jadwigi) z siedzibą w Baden-Baden,
b/ mieszkańcy gminy Strzegom,
c/ członkowie rodzin von Wietersheim oraz Kramsta.
3. Rada Fundacji jest mianowana przez Fundatora z grup wymienionych w § 7. punkt 2. Kadencja Rady Fundacji trwa trzy lata.
4. Do kompetencji Rady Fundacji należą:
a/ wybór przewodniczącego Rady i dwóch zastępców,
b/ wybór Zarządu i jego odwołanie,
c/ zatwierdzanie sprawozdań rocznych Zarządu i udzielanie mu absolutorium,
d/ podejmowanie decyzji o wykorzystaniu środków finansowych,
e/ konsultacje i podejmowanie decyzji na temat koncepcji pracy Fundacji.
5. Rada Fundacji spotyka się corocznie na zwyczajnym posiedzeniu. Zarząd może zwoływać nadzwyczajne posiedzenia Rady.
6. Decyzje Rady Fundacji podejmowane będą większością głosów obecnych członków Rady, z zastrzeżeniem, że decyzje w sprawach określonych w paragra-fach 14, 15 i 16 wymagają większości dwóch trzecich głosów.
7. Za zgodą wszystkich członków Rady Fundacji decyzje mogą być podejmowane faksem lub e-mailem.
8. Członkowie Rady Fundacji pełnią swe obowiązki nieodpłatnie.
9.  Członkowie Rady Fundacji nie mogą:
a) być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
b) otrzymywać z tytułu członkostwa w Radzie Fundacji zwrotu ponoszonych, uzasadnionych kosztów w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 03.03.2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
10.  Członkowie Rady Fundacji ani członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
11. Członkiem Rady Fundacji nie może zostać osoba pozostająca w związku gospodarczym z członkiem Zarządu Fundacji.

§ 8. Organizacja działalności gospodarczej Fundacji

Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona przez nią samą, a także przez specjalne wyodrębnione jednostki organizacyjne oraz przez udział w spółkach.
Fundacja będzie prowadzić działalność gospodarczą jedynie w rozmiarach, służących realizacji celów statutowych.
Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony będzie na realizację celów statutowych.
Gospodarka finansowa i ewidencja księgowa Fundacji i jej wyodrębnionych jednostek organizacyjnych prowadzone są na zasadach ogólnych.
Przedmiot i zasady prowadzenia działalności gospodarczej Fundacji określa regulamin, stanowiący integralną część statutu.

Postanowienia końcowe

§ 9.   

Rok obrachunkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 10.

Fundacja przedstawi właściwemu Ministrowi corocznie do dnia 31 maja sprawo-zdanie ze swojej działalności, które będzie też udostępnione opinii publicznej.

§ 11.

W przypadku rozwiązania Fundacji pozostały po niej majątek będzie wykorzy-stany na cele, którym Fundacji służyła.

§ 12.

1. Dla lepszego urzeczywistnienia swoich celów statutowych Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2. Decyzja o połączeniu Fundacji z inną fundacją zapada na mocy uchwały Rady Fundacji podjętej większością dwóch trzecich głosów po uprzednim uzyskaniu zgody Fundatora.

§ 13.

Decyzję o zmianie statutu podejmuje Rada Fundacji większością dwóch trzecich głosów po uprzednim wyrażeniu zgody przez Fundatora.

§ 14.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji większością dwóch trzecich głosów po uprzednim uzyskaniu zgody Fundatora.

§ 15.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.

------------------------------------------------------------------------------------------

stan aktualny (po zmianach zatwierdzonych przez KRS 19.08.2011 r.)

REGULAMIN PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ FUNDACJĘ ŚW. JADWIGI

§ 1

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 1. Fundacja św. Jadwigi, zwana dalej Fundacją, prowadzi działalność gospo-darczą dla uzyskania środków na realizację swoich celów statutowych.
 2. Działalność gospodarcza prowadzona jest w rozmiarach, odpowiadających potrzebom realizacji celów Fundacji.
 3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w wybranych obszarach według opracowanych przez Zarząd i uzgodnionych z Radą Fundacji planów, gwaran-tujących zwrot poniesionych nakładów i minimalizację ryzyka.
 4. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji zostanie przeznaczony na finan-sowanie działalności statutowej.
 5. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona przez nią samą, a także przez specjalnie wyodrębnione jednostki organizacyjne, za pośrednic-twem wyodrębnionych zakładów oraz przez udział w spółkach.
 6. Wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo działalnością zakładów kierują ich kierownicy, którzy w zakresie działalności gospodarczej zakładu są ustano-wieni pełnomocnikami Fundacji.
 7. Dla powołania kierownika zakładu gospodarczego wymagana jest uchwała Zarządu Fundacji i zgoda Rady Fundacji. Kierownik zakładu gospodarczego określa regulamin działalności gospodarczej zakładu, zatwierdzany przez Zarząd Fundacji.
 8. W przypadku utworzenia zakładów są one jednostkami organizacyjnymi Fun-dacji i podlegają Zarządowi Fundacji.
 9. Zarząd zakładanej przez Fundację spółki powoływany jest uchwałą Zarządu Fundacji za zgodą Rady Fundacji.

§ 2

ZAKRES AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ

 1. Wynajem i dzierżawa w całości lub części nieruchomości, będącej własnością Fundacji.
 2. Usługi zakwaterowania.
 3. Usługi w dziedzinie turystyki, sportu i rekreacji.
 4. Usługi w dziedzinie małej poligrafii.
 5. Wydawanie książek.
 6. Pozostała działalność wydawnicza.

§ 3

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację określa Zarząd za zgodą Rady.
 2. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie Fundacja uzyska wymagane zezwolenia, koncesje lub upoważnienia, jeśli będą tego wymagały przepisy prawa.
 3. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację określają obowiązujące powszechnie przepisy prawne i zasady prowadzenia gospodarki finansowej i ewidencji księgowej dla jednostek organizacyjnych.
Read 13667 times
więcej aktualności